خدمات ما

FA HİZMETLERİMİZ

رونویسی

امروزه رونویسی زبان ترکی استانبولی رونق خاصی دارد. در این نوع ترجمه مطالب و موضوعاتی که به صورت شفاهی بیان می‌شوند، در عین حال و… مطالعه بیشتررونویسی »